Les  mensualitatats s’abonaran la primera setmana del mes. Tens l’opció de fer el pagament trimestral anticipat. La no assistència a les classes no eximeix del pagament de la quota mensual.
Les baixes es comunicaran abans del dia 20 del mes anterior (per correu electrònic o per whatsapp!). En cas contrari s’haurà d’abonar la mensualitat completa. Hi ha una quota de manteniment pels mesos que t’absentes, si s’avisa amb antelació.